Skolens strategi
for at undgå mobning

Grundlæggende værdier om samvær på Middelfart gymnasium og HF:

På Middelfart Gymnasium og HF lægger vi vægt på, at der er et inkluderende miljø med en god omgangstone og omgangsform. Det forventes, at alle behandler hinanden med hensyn og respekt, hvad enten der er tale om elever, lærere eller øvrigt personale. Dette gælder også, når man udtrykker sig på skrift og på de sociale medier. Enhver form for mobning er uacceptabelt og vil ikke blive tolereret.”

Hvad er mobning, og hvordan kommer det til udtryk?

Ifølge Arbejdstilsynet lyder definitionen på mobning således:

“Det er mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem.” http://kortlink.dk/sm2r

Og videre definerer Dansk Center for Undervisningsmiljø mobning på en skole således:

”Mobning er et gruppefænomen. Mobning i skolen udspringer af utrygge kulturer i klasser eller på årgange. Mobning kan ses som udstødelsesdynamikker mellem mennesker i sociale sammenhænge, som børn og unge ikke har mulighed for at trække sig fra. Mobbeprocesser markerer et fællesskab, hvor nogle anerkendes som værdige medlemmer mens andre ikke anerkendes, og derfor udstødes som uværdige medlemmer af fællesskabet. Dermed defineres fællesskabet af, hvem der ikke er med.

Mobning handler om mere end blot et offer og en mobber. Det handler også om tilskuere og medløbere, som mere eller mindre bevidst accepterer udstødelsen eller nedværdigelsen af et eller flere af gruppens medlemmer. Mobning er et gruppefænomen, og bekæmpelse af mobning i skolen handler i høj grad om at ændre kollektive dynamikker i klasser eller på årgange.

Mobning handler altså ikke om svage elever, men om elever, som bliver gjort svage i et fællesskab.” http://kortlink.dk/txnx

Ved mobning berøves den ramte person sin værdighed. Det kommer fx til udtryk således:

”Berøvelsen af værdighed sker gennem produktion af foragt, som eksempelvis nedvurdering, bagtalelse, usynliggørelse, hån, latterliggørelse, fysisk forulempelse, ødelæggelse af ejendele, indbrud i og misbrug af sociale profiler, ekskluderende markeringer i digitale medier mv. Foragten kan også komme til udtryk ved at udelukke nogen fra samarbejdsprocesser, møder, sammenkomster og faglige eller sociale aktiviteter.” http://kortlink.dk/txnz

Forebyggelse af mobning

·       Hver klasse har tildelt en eller flere lærere (teamledere) og en studievejleder, som blandt andet har til opgave at følge elevernes trivsel i klassen. Klassens lærere samarbejder om at fremme god elevtrivsel i klassen, herunder at integrere nye elever i klassefællesskabet.

·       Hver lærer er opmærksom på hver enkelt elev på sine hold og på elevernes indbyrdes adfærd.

·       Hvis en lærer eller en anden ansat på skolen observerer tegn på mistrivsel eller mobning, kontakter vedkommende klassens teamledelse, klassens studievejleder eller ledelsen.

·       Alle elever orienteres i introperioden om skolens studie- og ordensregler, herunder om antimobbestrategien.

·       Hver enkelt lærer sørger for, at alle hans/hendes elever har mulighed for at tilkendegive det, hvis han eller hun bliver udsat for krænkende behandling.

·       Alle elever deltager 1 gang om året i en elevtrivselsundersøgelse med opfølgning på klasse- og skoleniveau.

Handlinger i forbindelse med mobning

Elever

Hvis elever støder på mobning fra en lærer eller en anden elev på Middelfart Gymnasium og HF, skal de reagere således:

·       Prøve at finde ud af, om der er sjov eller alvor i situationen.

·       Sige fra, hvis de oplever tegn på, at kammerater bliver mobbet.

·       Støtte den, der mobbes.

·       Fortælle så konkret som muligt om den mobning, de mener at have iagttaget, til en lærer, lærerteam, en studievejleder eller en fra ledelsen.

Lærere og andre ansatte

Hvis en ansat ved gymnasiet oplever et muligt tilfælde af mobning, skal den pågældende:

·       Undersøge og vurdere, om der er tale om mobning.

·       Så vidt muligt handle i situationen og konfrontere den eller de elever, som udøver en uacceptabel adfærd.

·       Søge at dokumentere mobningen.

·       Støtte den mobbede.

·       Gøre studievejlederen eller ledelsen opmærksom på mobningen.

Ledelsen

Hvis et medlem af ledelsen bliver (gjort) opmærksom på et tilfælde af mobning, vil ledelsen:

·       Straks iværksætte nødvendige midlertidige foranstaltninger.

·       I samarbejde med klassekoordinator og studievejleder udarbejde en handleplan (se nedenfor omkring indholdet af en handleplan) for, hvordan mobningen kan bringes til ophør. Senest 10 arbejdsdage efter at der er modtaget oplysninger om mobningen, skal planen være udarbejdet.

·       Iværksætte foranstaltninger i overensstemmelse med planen.

·       Informere de berørte elever – og for elever under 18 år eleverne forældremyndighedsindehaverne -om plan og midlertidige foranstaltninger.

Elevtrivselsundersøgelse

Hvis en elevtrivselsmåling eller en lignende evaluering giver mistanke om mobning uden der er kendskab til et konkret offer, skal den lærer, der bliver opmærksom på tilfældet, iværksætte en proces sammen med klassens lærerteam eller ledelsen, der kan afklare situationen. Det kan være samtaler med klassens lærere, samtale med klassen eller eventuelt yderligere og mere målrettede trivselsmålinger.

Handleplan

Senest 10 arbejdsdage efter at mobningen er konstateret udarbejder lærerteamet om klassen og klassens ledelsesrepræsentant en handleplan. Handleplanen målrettes den opståede situation og skal indeholde:

·       Tiltag rettet mod at afklare mobnings fulde omfang, herunder om der er yderligere ofre og mobbere.

·       Tiltag rettet mod at beskytte ofret (ofrene), herunder eventuel yderligere støtte – f.eks. i form af samtaler med lærerteam, studievejleder eller andre.

·       Tiltag rettet mod konkrete uacceptabel adfærd udøvet af konkrete enkeltpersoner.

·       Tiltag rettet mod at afdække og forbedre den klasse- eller skolekultur, som mobningen foregår i.

·       En skitseret tidsplan, herunder hvornår og hvordan der evalueres på mobbeofferets situation samt på forandringer af klassekulturen.

Lærerteamet og ledelsesrepræsentanten er i udfærdigelsen af handleplanen opmærksom på, ikke at iværksætte tiltag, som utilsigtet medvirker til at forstærke mobbeofferets udsatte position.

Sanktioner.

Ledelsen kan iværksætte eventuelle sanktioner – jf. studie- og ordensreglerne. Såfremt eleven er under 18 år, tager ledelsen desuden stilling til, om forældrene skal inddrages.

Klageadgang.

Hvis en elev finder, at skolen ikke har reageret på passende vis i forbindelse med mobning, kan eleven skriftligt indgive en klage til rektor. Klagen skal være begrundet. Hvis eleven er under 18 år, kan indehaveren af forældremyndigheden indgive en klage.

Rektor skal, hvis klageren ikke får fuldt medhold, sende klagen og skolens afgørelse til Dansk Center for Undervisningsmiljø.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø (LBK nr. 316 af 5/4 2017):

http://kortlink.dk/txp3

Status.

Denne antimobbestrategi er godkendt på bestyrelsesmødet 13. juni 2018 og gælder på Middelfart Gymnasium og HF fra 1. august 2018. Den revideres senest efteråret 2021. Antimobbestrategien findes på skolens hjemmeside.

STX – En bred uddannelse

Bliv klogere på STX og studieretningerne

Læs mere om STX

HF – Den korte vej videre

Lær mere om den 2-årige gymnasiale uddannelse

Læs mere om HF

Helt ærligt –
noget særligt.

Her starter de bedste år af dit liv.
Og det er uanset, om du vælger en
HF eller en studentereksamen.

Læs mere om MG