Alkoholpolitik

Baggrund

Som led I det generelle dannelsesprojekt, vi udfører på gymnasiet, afvikler vi forskellige arrangementer med både et fagligt, dannende og socialt aspekt, som fx studieture, caféarrangementer og fester. Disse skal være inkluderende og foregå i en ånd af fællesskab. Alle skal kunne være med og bidrage. Det kan man ikke, hvis alkoholindtagelse bliver dominerende. Derfor har de fynske gymnasier gennem dette fælles kodeks ensartede rammer, der sikrer, at netop fællesskabet er i højsædet ved alle aktiviteter på skolen. 

Vi vil med dette kodeks sikre, at der kan afvikles sociale aktiviteter med begrænset indtagelse af alkohol på den måde, der harmonerer med dansk kultur og omgangsformer. Ved at oplyse elever og forældre om skolens holdning lægges op til, at alle sammen bidrager til en festkultur præget af fællesskab, ansvar og respekt.

Rammer

Alkohol er aldrig tilladt i den almindelige hverdag på skolen. Kun ved de særlige aktiviteter, som er nævnt herunder, dispenseres der.

Fester og cafeer

Der afvikles højst 5 fester årligt på skolerne samt en gallafest med afsluttende studentermiddag.

Alle fester er lukkede fester – der deltager kun egne elever og personligt inviterede gæster. Der er ikke salg af billetter ved indgangen.

Der er altid personale tilstede ved arrangementerne – hos os et antal lærere og pedeller, og det nødvendige aftal professionelle kontrollører.

Gratis vand er altid tilgængeligt ved skolens arrangementer.

Elever, der ved deres adfærd viser at have indtaget for meget alkohol vil blive hjemsendt.

Der udskænkes aldrig drikke med alkoholprocent højere end 5% ved fester. Dog kan der ved fester, hvor forældre deltager, middagen ved gallafesten og ved dimissionen udskænkes vin.

Der afholdes caféarrangementer og forskellige former for performancebegivenheder (teater, musical og lignende), hvor der kan være begrænset udskænkning af alkohol.

Ud over ovenstående er der ikke elevarrangementer med skolen som vært, hvor der serveres alkohol

Studieture og ekskursioner

Studieture, introture og andre arrangementer indgår i den almindelige skolehverdag, og derfor er alkoholindtagelse i denne forbindelse ikke tilladt. Dog kan der efter aftale mellem ledelsen og de deltagende lærere dispenseres herfor ved en middag undervejs, hvor alkohol kan indtages i begrænset omfang. 

Klik på knappen og læs mere om MGs særlige “Kodeks for studieture og ekskursioner”, hvis du vil vide mere om forventningerne til elevernes adfærd på disse rejser.

I øvrigt

Det forventes i øvrigt, at aktiviteter, som eleverne er en del af, og hvor de fremstår som repræsentanter for skolen, afvikles sobert og ordentligt. Skolerne er ikke direkte ansvarlige for adfærd i disse sammenhænge, da de finder sted uden for skolen, men påtager sig et ansvar som oplysende partner, ved at forsøge at påvirke eleverne til god, respektfuld og fornuftig adfærd.

Skolerne søger særligt gennem oplysning at påvirke elevernes indbyrdes kommunikation om alkohol og arrangementer på sociale medier m.v. så denne kommunikation bliver så inkluderede som muligt og udtrykker, at alle er velkomne i fællesskabet. 

Aftalen

De fynske gymnasier har ved deres underskrivelse af nærværende rammer valgt at offentliggøre rammerne med den lokale uddybning på egen hjemmeside, samt indarbejde bestemmelserne i skolens studie- og ordensregler. Tilsvarende informeres alle forældre om rammerne, så ingen er i tvivlsom det ansvar, vi påtager os i forhold til ungdomskulturen, og det ansvar forældre og elever selv har.

Aftalen tages op til revision årligt (november) såvel mellem partnere som internt på skolerne. Enhver skole vælger selv løbende, om man ønsker at være en del af initiativet. Udtrædelse meddeles skriftligt til initiativgruppen.

Rammerne træder i kraft med virkning fra 1. august 2017