Alkoholpolitik

Baggrund

Som led i det generelle dannelsesprojekt, vi udfører på gymnasiet, afvikler vi forskellige arrange­menter med både et fagligt, dannende og socialt aspekt, som fx studieture, cafe­arrange­menter og fester. Disse skal være inkluderende og foregå i en ånd af fællesskab. Alle skal kunne være med og bidrage. Det kan man ikke, hvis alkoholindtagelse bliver dominerende. Derfor har de fynske gymnasier gennem dette fælles kodeks ensartede rammer, der sikrer, at netop fællesskabet er i højsædet ved alle aktiviteter på skolerne.

Vi vil med dette kodeks sikre, at der kan afvikles sociale aktiviteter med begrænset indtagelse af alkohol på en måde, der harmonerer med dansk kultur og omgangsformer. Ved at oplyse elever og forældre om skolens holdning lægges op til, at alle sammen bidrager til en festkultur præget af fællesskab, ansvar og respekt.

Rammer

Alkohol er aldrig tilladt i den almindelige hverdag på skolen. Kun ved de særlige aktiviteter, som er

nævnt herunder, dispenseres der.

Fester og cafeer

· Der afvikles højst 5 fester årligt på skolerne samt en gallafest med en afsluttende studentermiddag

· Alle fester er lukkede fester – der deltager kun egne elever og personligt inviterede gæster. Der sker ikke salg af billetter ved indgangen.

· Der er altid personale ved arrangementerne – hos os både et antal lærere og pedeller og det nødvendige antal professionelle kontrollører.

· Gratis vand er altid tilgængeligt ved skolens arrangementer

· Elever, der ved deres adfærd viser at have indtaget for meget alkohol, vil blive hjemsendt

· Der udskænkes aldrig drikke med alkoholprocent højere end 5% ved fester. Dog kan der ved fester, hvor forældre deltager, middagen ved gallafest og ved studentermiddag efter eksamen udskænkes vin.

Der afholdes café-arrangementer og forskellige former for performancebegivenheder (teater, musical og lignende), hvor der kan være begrænset udskænkning af alkohol. Ud over ovenstående er der ikke elevarrangementer med skolen som vært, hvor der serveres alkohol.

Studieture og ekskursioner

Studieture, introture og andre arrangementer indgår i den almindelige skolehverdag, og derfor er alkoholindtagelse i denne forbindelse ikke tilladt i forbindelse med skolens arrangementer. Dog kan der efter aftale mellem ledelsen og de deltagende lærere dispenseres herfor ved en middag undervejs, hvor alkohol kan indtages i begrænset omfang. Der er udarbejdet et særligt ”Kodeks for studieture og ekskursioner”, hvor forventningerne til elevernes adfærd på studieturen er beskrevet.

I øvrigt

Det forventes i øvrigt, at aktiviteter, som eleverne er del af, og hvor de fremstår som repræsentanter for skolen, afvikles sobert og ordentligt. Skolerne er ikke direkte ansvarlige for adfærd i disse sammenhænge, da de finder sted uden for skolen, men påtager sig et ansvar som oplysende partner, ved at for søge at påvirke eleverne til god, respektfuld og fornuftig adfærd.

Skolerne søger særligt gennem oplysning at påvirke elevers indbyrdes kommunikation om alkohol og arrangementer på sociale medier m.v. så denne kommunikation bliver så inkluderende som muligt og udtrykker, at alle er velkomne i fællesskabet.

Aftalen

De fynske gymnasier har ved deres underskrivelse af nærværende rammer valgt at offentliggøre rammerne med den lokale uddybning på egen hjemmeside, samt indarbejde bestemmelserne i skolens studie- og ordensregler. Tilsvarende infor­meres alle forældre om rammerne, så ingen er i tvivl om det ansvar, vi påtager os i forhold til ungdomskulturen, og det ansvar forældre og elever selv har.

Aftalen tages op til revision årligt (november) såvel mellem partnere som internt på skolerne.

Enhver skole vælger selv løbende, om man ønsker at være en del af initiativet. Udtrædelse

meddeles skriftligt til initiativgruppen.

Rammerne træder i kraft med virkning fra 1. august 2017.

Kodeks for studieture og ekskursioner på MG
Studieture og ekskursioner er faglige aktiviteter, som foregår uden for skolens område. De giver mulighed for at lære på en anden måde og er således et værdifuldt bidrag til den daglige undervisning. Desuden er turene med til at styrke klassens sociale sammenhold, og de er derved med til at øge elevernes faglige udbytte.

Der gælder de samme forventninger til og regler for deltagelsen i studieture og ekskursioner som i den daglige undervisning. Det betyder, at eleverne forventes at være friske og udhvilet hver dag, og at de deltager aktivt i de planlagte arrangementer. Som det er tilfældet i den daglige undervisning, planlægges turene i et samarbejde mellem lærerne og eleverne. Det er således et fælles ansvar at få et godt udbytte af turen.

På studieture og ekskursioner, som indebærer overnatning, indgår også et vist element af social aktivitet, som ikke direkte er undervisning. Det betyder dog ikke, at der i det tidsrum ikke gælder regler for hvad der er acceptabelt. Det er ligeledes vigtigt, at eleverne er opmærksomme på, at de skal overholde de regler for adfærd, som gælder der hvor de opholder sig. Rejser man til et land med andre regler for unges adgang til fx alkohol, skal disse naturligvis følges. Det gælder ikke mindst, hvis der i studieturen indgår udveksling, hvor eleverne bor privat hos andre elever.

Som hovedregel må der ikke nydes alkohol på hytteture, ekskursioner og studieture. Det gælder især for transporten til og fra rejsemålet, og det gælder ikke mindst, mens der er et planlagt program. I den fritid, som eleverne har på en studietur, kan de i moderat omfang nyde alkohol, hvis det er i overensstemmelse med de lokale regler og de aftaler, den enkelte elev under 18 år har med sine forældre. Det skal imidlertid understreges, at lærerne på en studietur kan fastsætte konkrete rammer for fritiden, fx regler om hvornår eleverne senest skal være hjemme på hotellet af hensyn til næste dags program. En fast regel er, at man ikke går alene i en fremmed by.

Lærerne er på alle studieture og ekskursioner turledere og hjælper også med at løse opståede problemer for eleverne. Lærerne kan imidlertid ikke påtage sig det fulde ansvar for eleverne uden for det planlagte program.

Samtidig har lærerne autoritet til på skolens vegne at afgøre hvornår en elev overtræder de regler og aftaler, der gælder for turen. Før hver studietur bliver der lavet konkrete regler og aftaler med udgangspunkt i programmet for turen. I tilfælde af grov overtrædelse af reglerne kan en lærer beslutte, at eleven bortvises fra turen og sendes hjem for egen regning.

Det forventes, at eleverne optræder ansvarligt og voksent, især på ture til udlandet, og at alle udviser hensyn til og føler et ansvar for hinanden. Målet er, at turen skal være en god oplevelse, som styrker klassens sammenhold og den enkelte elevs uddannelse.

Bilag til skolens studie- og ordensregler, aftalt i Kontaktudvalget ER/PR/ledelsen, januar 2013

STX – En bred uddannelse

Bliv klogere på STX og studieretningerne

Læs mere om STX

HF – Den korte vej videre

Lær mere om den 2-årige gymnasiale uddannelse

Læs mere om HF

Helt ærligt –
noget særligt.

Her starter de bedste år af dit liv.
Og det er uanset, om du vælger en
HF eller en studentereksamen.

Læs mere om MG