Regler for skriftlig og mundtlig eksamen

Dette dokument omtaler de vigtigste regler for eksamen, som du bør kende. Det gælder for eksamensregler som for færdselsregler: Ukendskab til reglerne er ikke nogen undskyldning for overtrædelse, og det fritager ikke for straf.

Reglerne for eksamen i gymnasiet og HF er fastsat af Undervisningsministeriet i:

A: ”Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser” (BEK nr. 343 af 08/04/2016):

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/343

B: ”Bekendtgørelse om visse regler…” (BEK nr. 1276 af 27/11/2017)

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1276

C: ”Bekendtgørelse om at medbringe og anvende udstyr (…)”  (BEK nr 224 af 19/03/2018)  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/224

Paragrafhenvisningerne i de følgende er markeret med henholdsvis A, B eller C til de 3 bekendtgørelser.

1: Snyd ved eksamen (A: § 20 samt B: §7)

Den vigtigste regel om eksamen er, at snyd straffes med bortvisning fra den aktuelle prøve eller med, at eleven tildeles karakteren -3. Hvis man bortvises man fra prøven, kan man søge skolen om lov til at gå til prøve i den efterfølgende eksamenstermin. For sommereksamen 2023 er det som udgangspunkt i maj-juni 2024.

Snyd er, når man forsøger uretmæssigt at skaffe sig hjælp eller hjælpe andre, fx ved at benytte ulovlige hjælpemidler eller ved at kommunikere med andre (uden at have fået lov) under eksaminationen eller forberedelsen. Se også senere om internet. Ved alle skriftlige prøver skal du bekræfte, at ”opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp” (A: §20 stk. 5).

Snyd er også, hvis man i en besvarelse skriver noget, som er taget et andet sted fra, uden at man tydeligt gør opmærksom på, at der er tale om et citat. Der gælder altså de samme regler for citat-brug og dokumentation ved skriftlig eksamen som ved de store skriftlige opgaver (SRP og SSO). Dem kan du finde på skolens hjemmeside i ”Skrivemarsvinet”. Du må heller ikke aflevere en besvarelse til skriftlig eksamen, som du selv tidligere har lavet, men du må godt bruge små afsnit af noget, som du har skrevet før, hvis du citerer efter de normale regler (dvs. angiver kilden).

2: Tilladte hjælpemidler ved mundtlig og skriftlig eksamen (B: § 5+6 og C: §1)

Du skal selv medbringe dine hjælpemidler, dvs. computer, lommeregner, blyant eller kuglepen osv. Til eksamen i matematik udleverer skolen den formelsamling, som du må bruge. Hvis der skal bruges særligt apparatur til forberedelsen ved mundtlig eksamen, sørger skolen for, at det er til rådighed.

Det er muligt i løbet af eksamen at få udskrevet en kopi af din besvarelse til korrekturlæsning på skolens printere vha. et USB-stik. Har du ikke en USB-port i din computer, skal du selv medbringe en USB-adapter.

Du må ikke medbringe udstyr (telefon eller lignende, fx smart-watch), der kan etablere forbindelse til internettet. Undtaget er dog den computer, der bruges til at skrive på eller til at anvende hjælpemidler, som man skal have digital adgang til (C: §1 stk.2).

Skolen kan ikke påtage sig ansvaret for at hjælpe dig med tekniske problemer med din computer under prøven. Svigter din computer, må du bruge kuglepen eller blyant. Der er ikke adgang for andre til eksamenslokalet under en prøve.

Ved skriftlig eksamen hentes opgaven på Netprøver.dk, hvor besvarelsen også afleveres. Bortset fra det, er der ikke adgang til internettet under prøven (B: § 5+6). Derfor gælder følgende:

1) Du skal selv medbringe de undervisningsmidler (bøger, kompendier, kopier), der er brugt i undervisningen, notater og gamle opgavebesvarelser, enten i fysisk form eller downloadet på din computer. Du skal selv medbringe høretelefoner efter behov

2) Det er læreren, som bestemmer hvilke digitale hjælpemidler, du må tilgå via internettet. I-bøger, videoer, ordbøger og lignende, som I har brugt i undervisningen, og som ikke kan downloades til computeren, skal fremgå udtrykkeligt af undervisningsbeskrivelsen for det pågældende fag/hold.

3) Hvis du vil benytte Dropbox, Google Drive File Stream, OneDrive eller lignende, må det kun være offline-versionen.  Du skal altså slå disse programmer fra, inden prøven starter. Vil du høre musik (ikke under delprøve 1), skal musikken ligge på computeren. Streamingtjenester skal være off-line.

Du må ikke benytte dig af AI (kunstig intelligens, chatbots mm.).

Men generelt er det altså forbudt at være på internettet både ved skriftlig og mundtlig eksamen.

Skolen forbeholder sig ret til at undersøge din færden på internettet under eksamen. Derfor skal du under hele eksamen benytte skolens it-netværk og det monitoreringsprogram (ExamCookie), som skolen har valgt at bruge. Desuden skal du logge ind med dit Unilogin.

Har du en nyere MAC-computer kan det forekomme, at du ved download af programmet bliver spurgt, om du giver tilladelse til, at programmet tager skærmbilleder. Dette spørgsmål SKAL du svare ja til. Svarer du nej, anvender du ikke programmet. Dette vil skolen betragte som et forsøg på snyd.

Der er udarbejdet en skriftlig information til eleverne om ExamCookie, herunder om hvordan de oplysninger om eleven, som programmet indsamler, opbevares. Denne information er lavet som et bilag til skolens eksamensregler (se side 4-5).

Opfylder man ikke ovenstående krav, er det et brud på eksamensreglerne, og man kan bortvises fra eksamen. Skolen kan også beslutte at iværksætte en sanktion i henhold til bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser.

Hvis en mistanke om eksamenssnyd opstår, har skolen ret til at undersøge søgehistorikken på logfilen over trafik. Hvis du benytter en anden adgang til internettet (fx via din egen telefon), vil det blive opfattet som et bevidst forsøg på at skaffe sig adgang til ikke tilladte hjælpemidler og kan derfor medføre bortvisning fra eksamen.

3: Til- og framelding til eksamen

Du er automatisk tilmeldt eksamen i de fag, hvor du følger undervisningen, hvis du opfylder de betingelser, der er en forudsætning for deltagelse i eksamen. Framelding kan kun ske i forbindelse med sygdom – se punkt 4 – eller efter helt særlig aftale med rektor.

4: Sygdom og sygeeksamen (A: §9)

Hvis du bliver syg, skal du med det samme kontakte skolen og meddele dette. Du skal også med det samme kontakte din læge og bede om en lægeerklæring på, at du er syg. Du skal selv betale for lægeerklæringen. Sygemeldingen senest på eksamensdagen er en forudsætning for, at du kan komme til sygeeksamen.

Skolen arrangerer sygeeksamen så hurtigt som muligt – og hvis det kan lade sig gøre indenfor et par dage. Ofte er det imidlertid først muligt efter sommerferien. Sygeeksamen for de skriftlige prøver ligger som regel efter sommerferien, da opgaven kommer fra ministeriet.

5: Prøvetidspunkter

Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Du er selv ansvarlig for at få fat på din eksamensplan og for at holde dig orienteret om de ændringer, der vil kunne ske i løbet af eksamensperioden. Der vil kun helt undtagelsesvis blive tale om, at vi kontakter en elev telefonisk eller elektronisk. 

6: Kom i rette tid. (A: § 16 og 17)

”En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaver er begyndt, eller når eksaminanden ved mundtlig eksamen er gjort bekendt med prøvespørgsmålet…” (§16)

Hvis du kommer for sent til en prøve, betragtes du som ”udeblevet”, og du har altså ikke krav på at aflægge prøven.  Rektor kan i ganske særlige tilfælde tillade, at du alligevel deltager. Ved skriftlig eksamen er der meget små muligheder herfor, blandt andet for at de andre elever ikke skal blive forstyrret af elever, der kommer for sent. Prøven starter præcist, og derfor skal alle elever være i lokalet 20 minutter før prøvens start.

Ved mundtlig eksamen kan vi evt. være behjælpelige med at flytte lidt rundt på rækkefølgen, hvis du er så uheldig at blive forsinket. Hvis du kan se, at du ikke kan nå at komme til den aftalte tid, er det vigtigt, at du med det samme ringer til kontoret, så der ikke opstår et hul i eksamensafviklingen. Så kan vi måske hjælpe dig. Jo før vi ved besked, desto større er chancen for hjælp. Vi hjælper, hvis vi kan, men udgangspunktet er, at du ikke har krav til at gå til prøve, hvis du kommer for sent.

Derfor skal du også møde på skolen til mundtlig eksamen én eksaminationstid tidligere, end du er tilsagt. Hvis en af dine kammerater er forsinket, kan du rykke ind i stedet. Det kan være, det er dig, der har brug for hjælpen en anden gang!

Vær opmærksom på, at den rækkefølgeliste til mundtlig eksamen, som skolen laver, er den gældende. Hvis du laver en aftale med en anden om at bytte tid, henvender I jer sammen på kontoret til enten Rikke Andersen eller Lone Vinum og laver aftalen der.

7: Korrekt adfærd ved skriftlig eksamen. (A: §14 og §6 stk. 4)

De tilsynsførendes anvisninger skal til enhver tid følges. Hvis du fx forlader lokalet uden at have fået lov (fx for at gå på toilettet), betragtes besvarelsen som afleveret, og du kan altså ikke fortsætte.

Du skal huske at skrive navn og nummer samt sidetal på alle de sider, du vil aflevere til bedømmelse, så censorerne ikke kan være i tvivl om, hvem der har skrevet en bestemt side. Besvarelsen afleveres digitalt på Netprøver.dk. Det er først, når den tilsynsførende har tjekket, at besvarelsen er registreret, at du har lov til at forlade lokalet.

For at give ro i den sidste fase af eksamen må ingen elever forlade lokalet det sidste kvarter af prøvens forløb. Og det er først, når alle elever i lokalet er helt færdige, at man kan få opgaven og evt. materiale og sin computer med ud fra lokalet. Før dette tidspunkt må intet fra prøven (opgavehæfte, noter, computer mm) forlade lokalet.

8: Særlige prøvevilkår (A: § 19)

Rektor kan tilbyde særlige prøvevilkår for elever med specifikke vanskeligheder/handicap. De særlige prøvevilkår kan bestå i forlænget forberedelsestid og/eller eksaminationstid, og i adgang til særlige hjælpemidler Du skal i god tid inden eksamen kontakte din læsevejleder eller studievejleder, hvis du vil ansøge om særlige prøvevilkår.

9: Klager (A: §§ 47-55)

Hvis man mener, at man ikke er blevet korrekt behandlet af skolen, kan man klage. Reglerne er lidt indviklede, men det er rektors opgave at vejlede elever i en evt. klagesag. Det er en god ide at tale med faglæreren og/eller med rektor, før en evt. klage formuleres. Fristen for en klage over eksamen er 2 uger efter, at karakteren er meddelt. Den frist kan der ikke dispenseres fra.

Man kan klage over bedømmelsen (hvis man synes karakteren er for lav), over eksamensforløbet (altså den måde eksamen er foregået på) eller over eksaminationsgrundlaget (fx udformningen af eksamensspørgsmålet). Rektor afgør, om klagen skal afvises som åbenbart grundløs, eller om den skal fremmes (dvs. behandles videre). En klage skal være skriftlig og begrundet, og den skal ”nøje angive de faktiske omstændigheder, som efter klagerens mening bør begrunde en imødekommende afgørelse” (§ 48). Det er altså ikke nok at skrive, at man mener besvarelsen er til mere end 02.

Afgørelse af klagen kan være ombedømmelse, tilbud om en ny prøve, eller at klageren ikke får medhold.  Hvis en opgave sendes til ombedømmelse, vil det være den nye karakter, der bliver den gældende – også selv om den oprindelige karakter var højere.

Hvis der sker fejl i proceduren ved eksamen, fx hvis eksamensspørgsmålet falder uden for det opgivne stof, får eleven som regel medhold og tilbud om en omprøve.

Hvis omprøve eller ombedømmelse sker, fordi skolen har lavet en fejl, kan det ikke føre til en lavere karakter (§ 46), medmindre omprøven skyldes, at ministeriet har annulleret den oprindelige prøve.

Hvis en karakter ændres, efter at eksamensbeviset er udstedt, skrives der et nyt eksamensbevis, og det gamle annulleres.                 

Afgørelsen i en evt. klagesag sendes via e-boks.

 

Betina Axelsen                    Rektor

Februar 2023

******************************

 

Bilag til eksamensreglerne:

Instruktion til eleverne om anvendelse af programmet ExamCookie til mundtlig og skriftlig eksamen

Det er vigtigt, at eleven til eksamen (mundtlig såvel som skriftlig) ikke benytter andre hjælpemidler end dem, som det udtrykkeligt er aftalt, at det er lovligt at bruge. Det fremgår af skolens generelle eksamensregler. Eleven må heller ikke under eksamen kunne kommunikere med andre. Begrundelsen er naturligvis, at eksamensresultatet skal afspejle elevens kunnen – ikke hvad andre kan. Skolens eksamensregler bidrager til, at kravene for eksamen er de samme i hele landet. Anvendelsen af programmet ExamCookie skal forhindre eleverne i at snyde (benytte uretmæssig hjælp), men programmet kan samtidig bruges af eleven til at dokumentere, at eleven ikke har benyttet sig af uretmæssig hjælp under eksamen.

Til alle de eksamensbegivenheder, hvor der er tilsyn, skal eleven aktivere programmet ExamCookie på sin computer. ExamCookie er et program, der elektronisk overvåger al aktivitet på elevens computer ved med korte mellemrum at tage billeder af hvad der foregår på skærmen. Billederne gemmes i en log i 3 måneder og kan findes frem, hvis der opstår mistanke om, at eleven har forsøgt at skaffe sig uretmæssig hjælp i form af hjælpemidler (fx oversættelsesprogrammer) eller ved at kommunikere med andre under eksamen.

Eleven downloader selv ExamCookie til sin computer og aktiverer programmet lige inden eksamen går i gang. Programmet skal være aktivt under hele eksamen – hvis eleven logger af i utide, vil det fremgå af loggen for ExamCookie, og eleven risikerer at blive anklaget for at snyde. Eleven logger på programmet med sit Unilogin. Programmet deaktiverer sig selv, når eksaminationstiden er udløbet. Hvis eleven forlader eksamen inden tiden er udløbet, kan eleven selv deaktivere programmet.

NB: I visse nyere Mac-versioner bliver man spurgt, om mn vil give tilladelse til, at programmet optager, hvad der sker på skærmen. Det SKAL man svare ja til. Svarer man nej, tager programmet ikke skærmbilleder, betragtes dette som et forsøg på snyd.

ExamCookie har udarbejdet en udførlig instruktion i hvordan man benytter programmet på deres hjemmesides FAQ-sektion: https://www.examcookie.dk/faq/ Eleven opfordres til i god tid at sætte sig ind i hvordan programmet virker, og hvilke krav det stiller til elevens computer.

Lovhjemmel

Skolens hjemmel til at kræve, at eleven bruger ExamCookie fremgår af ”Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamener i de gymnasiale uddannelser”: www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1276

  • 5.Institutionen tilrettelægger gennemførelsen af prøverne, så de kan gennemføres under forhold, der er egnede til at udelukke, at eksaminanden kommunikerer utilsigtet, anvender ikke-tilladte hjælpemidler eller i øvrigt overtræder eksamensreglerne.

Stk. 2. Institutionen kan fastsætte nærmere regler for afholdelse af prøverne (lokale eksamensregler).

Stk. 3. De lokale eksamensregler kan bl.a. indeholde regler om tilsyn, afvikling, fremmøde, adgang til internettet efter § 6, stk. 4-5, brug af cloud-tjenester, overvågning og logning af netværksaktivitet, monitorering af eksaminandernes computere/tablets mv. og brug af elektroniske enheder i øvrigt.

Stk. 4. Institutionen informerer eksaminanderne om eksamensreglerne på en måde, som i forhold til de lokale forhold bedst bidrager til, at eksaminanderne er opmærksomme på vigtigheden af, at de overholder reglerne.

Behandling af personlige oplysninger

ExamCookie indsamler følgende personoplysninger fra eleven:

  • Elevens fulde navn
  • Elevens klasse samt eventuelle hold
  • Elevens skole & årgang
  • Elevens eksamensplan
  • Elevens UNI-Login bruger ID til identificering af hver elev som unik bruger
  • Elevens personnummer

Der indsamles ikke andre personlige oplysninger om eleven, medmindre eleven selv eksponerer egne (evt. følsomme) oplysninger på skærmen under eksamen (billeder, korrespondance osv). Sådanne oplysninger er imidlertid ikke relevante under eksamen, og det er derfor elevens eget ansvar ikke at eksponere ikke-relevante oplysninger på skærmen.

Oplysningerne om eleven opbevares sammen med billederne af aktiviteten på elevens computer i 3 måneder hos ExamCookie ApS. Det er udelukkende de dertil betroede medarbejdere på ExamCookie ApS, der sammen med skolens eksamensansvarlige har adgang til oplysningerne om eleven, herunder billederne fra elevens computer. Det fremgår af ovennævnte FAQ hvordan oplysningerne om eleven opbevares, og hvordan de automatisk slettes efter 3 måneder. Hjemmesidens FAQ oplyser også om elevens rettigheder ifm benyttelsen af ExamCookie, herunder indsigt i hvad der er indsamlet af oplysninger om eleven.