Opfølgningsplan 2023-24

På Middelfart Gymnasium og HF er bestyrelsen i juni 2023 præsenteret for udvalgte og relevante nøgletal for skolen – både dem, der fremgår af den bestyrelsesrapport som Undervisningsministeriet har udarbejdet til bestyrelsen og dem, som Kontaktudvalget, STX-udvalget og HF-udvalget har fokuseret på i skoleåret 2022/23. Efterfølgende har ledelsen sammenfattet konklusionerne i denne opfølgningsplan for skolen for skoleåret 2023/24.

 

Handlingsplan – hele skolen

Kontaktudvalget fastlagde en spørgeramme for MTU 2022, der havde til hensigt at undersøge elevernes faglige trivsel og motivation, fordi der er status quo på nøgletallene for læringsmiljø og faglig individuel trivsel mens nøgletal er lavere for pres og bekymringer. Den sociale trivsel er iflg. nøgletallene højere end i 2020.

Konklusionen på trivselsundersøgelserne fra 2022 indikerer, at der er behov for skærpet fokus på elevernes faglige individuelle trivsel, læringsmiljø og motivation.

 • Kontaktudvalget har udfærdiget en indstilling om ”Indsats til styrkelse af elevernes motivation til faglig fordybelse og lektielæsning”, som præsenteres og høres på PR i skoleåret 23-24.
 •  
 • Der iværksættes konkrete tiltag jf. førnævnte indstilling til PR, der forventes at have potentiale til at løfte trivselsindikatorerne for hhv. faglig individuel trivsel og læringsmiljø.

Handlingsplan – STX:

 • Planen for undervisningsevaluering revideres, sådan at tidspunkterne for evaluering i højere grad har følger den planlagte undervisning; der skelnes her mellem korte grundforløbsfag, etårige og flerårige fag.
 • STX-udvalget udarbejder spørgeskemaskabeloner, som lærerne kan anvende til brug ved undervisningsevaluering.
 •  
 • STX-udvalget betoner et fokus på påfølgning på holdenes undervisningsebaluering, sådan at alle hold systematisk følger op på resultaterne af deres undervisningsevaluering. Der udfærdiges korte beslutningsreferater af evalueringerne og lærerne tilser, at disse referater er tilgængelige for holdene via Lectio.
 • Den eksisterende ordning for lærernes planlægning af det skriftlige arbejde evalueres.
 •  
 • De større skriftlige opgaver (DHO, SRO og SRP) evalueres af eleverne, både på individuelt niveau (SRP) og via Elevrådet (DHO og SRO).
 • I STX-udvalget drøftes en justering skolens udbud af studieretninger.

Handlingsplan – HF:

 • Anvendelsen af timepuljetimerne, projekt- og praktikpuljetimerne og fordybelsestiden drøftes og justeres evt.
 •  
 • Trivselsaktiviteterne for de nye elever i 1hf og aktiviteterne på tværs af de to årgange evalueres 
 •  
 • Udbuddet af fagpakker og valgfag evalueres. I år udbyder vi for første gang mediefag c i 1hf
 •  
 • En ændret struktur for fagpakkefag og valgfag drøftes og planlægges mhp. opfyldelse af så mange af elevernes ønsker som muligt
 •  
 • Ekskursions- og studietursrejsemål samt udgifter til disse drøftes og justeres
 •  
 • De større skriftlige opgaver (historieopgaven, Min-SSO og SSO) evalueres af elever og lærere. HF-udvalget justerer evt. planen derefter