Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler

pr 1.8.2018

1: Indledning

2: Sanktioner ved overtrædelse af studie- og ordensreglerne

3: Studieregler

4: Orden og samvær

5: Anti-mobbestrategi

6: Diverse dokumenter ifm studie- og ordensreglerne

a) Retningslinjer for elevernes brug af computer og telefon i undervisningen

b) Kodeks for studieture og ekskursioner

c)  Overvågningspolitik

d) Alkoholpolitik

1: Indledning

Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd i henhold til Bekendtgørelse om Studie- og ordensregler: http://kortlink.dk/t2aw  Reglerne er offentliggjort på skolens hjemmeside og gennemgås med alle førsteårselever i forbindelse med introduktion ved skolestart.

Studie- og ordensreglerne træder i kraft 1/8 2018 og gælder for eleverne på Middelfart Gymnasium & HF. De gælder først og fremmest i undervisningstiden, hvad enten undervisningen foregår på skolen eller uden for skolen, fx i forbindelse med ekskursioner eller studierejser. De kan imidlertid også anvendes over for elever i situationer uden for undervisningstiden, når deres adfærd skønnes at have direkte indflydelse på undervisningsmiljøet, herunder orden og samvær på skolen.

Studie- og ordensreglernes vigtigste formål er at fremme elevernes læring og trivsel og at bidrage til et positivt og trygt studiemiljø. Reglerne skal understøtte skolens grundlæggende værdier, nemlig faglig og personlig udvikling, et godt socialt miljø og en demokratisk livsholdning.

2: Sanktioner ved overtrædelse af studie- og ordensreglerne

Hvis skolens ledelse skønner, at en elev ikke overholder studie- og ordensreglerne, kan nedenstående sanktioner iværksættes, normalt efter forudgående advarsel. I særligt alvorlige tilfælde eller i tilfælde af gentagelse kan sanktioner iværksættes uden forudgående advarsel.

·       Udelukkelse fra konkrete arrangementer.

      Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i op til 10 skoledage, der registreres som fravær.

·       Bortvisning fra og udmeldelse af skolen.

·       Se desuden nærmere om sanktioner ifm forsømmelser og ifm snyd i kapitel 3 om ”Studieregler”.

Skolens ledelse kan ved overtrædelse af reglerne om anvendelse af  digitalt udstyr (mobiltelefon, computer mv) bestemme, at en elev ikke må medbringe udstyret på skolen.

Når skolen træffer afgørelse om at iværksætte en sanktion, sker det på en måde, så forvaltningslovens bestemmelser overholdes om habilitet, partshøring, klagevejledning samt henvisning til retsgrundlaget for afgørelsen.

Klageadgang

En elev (og indehaveren af forældremyndigheden, hvis eleven er under 18 år) kan klage over rektors afgørelse med hensyn til sanktioner i forbindelse med studie- og ordensreglerne eller med hensyn til oprykning. Klagefristen er normalt 10 dage efter afgørelsen, ved sager om snyd dog kun 5 dage. Klagen stiles til Undervisningsministeriet, afleveres til rektor, der videresender klagen sammen med sin egen udtalelse i sagen. Før klagen sendes videre, skal rektor give eleven (eller indehaveren af forældremyndigheden) mulighed for at kommentere rektors udtalelse. Dette skal ske inden én uge.

3: Studieregler

Aktiv deltagelse i undervisningen

Den daglige undervisning er normalt placeret mellem kl. 8 og kl. 16. Eleverne skal inden for dette tidsrum deltage i undervisningen. Ændringer, som forlænger det normale skema, varsles i god tid og mindst en uge i forvejen.

Der er mødepligt til undervisningen, herunder til aktiviteter, som skolen indkalder eleverne til, f.eks. fællesarrangementer, introduktionsforløb, morgensamlinger og studievejledning. Eleverne har pligt til altid at møde velforberedte til undervisning og til at deltage aktivt i den.

Eleverne har pligt til at besvare stillede, skriftlige opgaver og til at aflevere dem rettidigt. Besvarelserne skal godkendes af læreren med hensyn til omfang og kvalitet. Hermed menes, at eleven har gjort den forventede indsats for at løse alle dele af en opgave, og at eleven selv har udarbejdet besvarelsen.

Eleverne har pligt til at deltage i terminsprøver, årsprøver og lignende efter skolens bestemmelse.

Eleverne har pligt til at deltage i faglige ekskursioner og lignende.

Eleverne har pligt til at deltage i eventuel virtuel undervisning eller selvstændigt tilrettelagt undervisningsforløb efter skolens anvisning. Virtuel undervisning og selvstændigt tilrettelagt undervisning betragtes på linje med almindelig undervisning.

En elev, der på grund af handicap, funktionsvanskeligheder eller af andre grunde ikke kan deltage i hele undervisningen i et fag, kan efter anmodning blive fritaget for dele af undervisningen efter rektors konkrete vurdering. Strækker anmodningen om fritagelse sig over mere end fire uger, vil skolen normalt afkræve eleven en lægeerklæring. Udgiften til denne erklæring afholdes af eleven. Skolen vil normalt tilbyde  erstatningsundervisning ved længerevarende sygdom.

Registrering af aktivitet

Elevernes tilstedeværelse registreres i begyndelsen af hvert undervisningsmodul. Manglende eller ikke-rettidig aflevering af skriftlige besvarelser registreres løbende.

Alle former for fravær, herunder fravær fra enkelte moduler, medregnes som fravær. Dette gælder uanset årsagen til fraværet. Eleverne har pligt til at angive årsag til fravær så hurtigt som muligt. Eleverne har ligeledes pligt til at give skolen besked på forhånd om planlagt fravær.

Registreringen af en elevs fravær gælder normalt for et år ad gangen, men skolen vil være ekstra opmærksom på elever, der har haft et stort fravær det foregående år.

Den enkelte elev har adgang til løbende at følge registreringen af sit eget fravær på skolens elevadministrative platform (pt. ”Lectio”) og har mulighed for at fremføre kommentarer til registreringen over for den ansvarlige leder.

Skolen kan se bort fra fravær som følge af deltagelse i elevdemokratiske møder mv., hvis deltagelsen ikke forventes at svække elevens faglige standpunkt i væsentlig grad.

Skolens håndtering af forsømmelser

Den enkelte elevs tilstedeværelse følges af klassens studievejleder og skolens ledelse, og der lægges vægt på hurtig indgriben, hvis en elev har gentagne forsømmelser.

Evt. sanktioner iværksættes efter individuel bedømmelse og følgende rækkefølge:

·       Skriftlig advarsel.

·       Henvisning til at aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin.

·       Evt. fortabelse af retten til at gå til eksamen i et eller flere fag.

·       Fortabelse af retten til SU som følge af manglende studieaktivitet.

·       Bortvisning.

Hvis eleven er under 18 år, orienteres den eller de personer, som har forældremyndigheden, skriftligt om skolens sanktion og om fraværets omfang. <s></s>

Snyd med skriftlige opgaver og ved prøver

Snyd er, hvis man til eksamen og prøver giver eller får hjælp af andre eller benytter hjælpemidler, der ikke er tilladt. Snyd er også, hvis man helt eller delvist skriver af eller omformulerer en andens tekst uden tydelig kildeangivelse. Det gælder såvel for prøver og eksamen som ved skriftlige opgaver afleveret i løbet af året. Snyd betragtes som et alvorligt brud på skolens studie- og ordensregler og sanktioneres herefter.

Hvis eleven har snydt til eksamen, kan skolen beslutte enten at vurdere besvarelsen til karakteren -3 eller at bortvise eleven fra prøven. Ny prøve kan først aflægges ved følgende ordinære eksamenstermin.

Snyd i forbindelse med skriftlige afleveringer eller interne prøver medfører en advarsel. En plagieret opgave vil blive betragtet som ikke-afleveret uden mulighed for genaflevering. I gentagelsestilfælde kan eleven blive indstillet til prøve i faget.

En advarsel for snyd med skriftlige afleveringer eller interne prøver bliver ikke automatisk forældet hen over en sommerferie, sådan som det er tilfældet med en advarsel ved forsømmelser.

4: Orden og samvær

Overordnede principper

Eleverne skal udvise almindelig ordentlig adfærd, hvilket blandt andet indebærer, at de behandler andre med respekt, ligeværdighed og tolerance, således at skolen er et trygt sted at være for alle. Krænkende adfærd, herunder deling af krænkende materiale (fysisk såvel som elektronisk) samt seksuel chikane af enhver art, er således fuldstændig uacceptabelt. Se også kapitel 5 om skolens antimobbestrategi.

Eleverne har pligt til at efterkomme lærernes anvisninger, herunder de særlige regler, der udarbejdes i forbindelse med ekskursioner og studieture. Eleverne har desuden pligt til at rette sig efter de anvisninger, som skolens ledelse giver.

Eleverne har ansvaret for egne handlinger og omfattes af de almindelige erstatningsregler. Det betyder, at den enkelte elev har erstatningspligt, hvis han eller hun ødelægger skolens ejendom eller genstande, som tilhører andre elever, ansatte eller naboer. Erstatningspligten gælder ligeledes på ekskursioner og i forbindelse med andre undervisnings-aktiviteter uden for skolen. Beskadigelse af bygninger, inventar og apparatur af enhver art skal straks meddeles til kontoret.

Alle elever er forpligtede til at rydde op efter sig selv og at bidrage til, at der er rent og ordentligt på skolen.

Adfærd på skolen                   

Skolen har særlige regler for anvendelse af digitalt udstyr (fx mobiltelefoner og computere), som løbende bliver revideret, når der opstår behov for det. Se kapitel 6a om ”Retningslinjer for elevernes brug af computer…”.  Hovedreglen er, at brugen af sådant udstyr ikke må modarbejde hovedformålet med studie- og ordensreglerne: at undervisningen skal respekteres som den vigtigste aktivitet på skolen, og at alle skal kunne færdes trygt i skolemiljøet. Der er  udarbejdet et særligt kapitel af studie- og ordensreglerne (Kapitel 5: ”Antimobbestrategi”), som har til hensigt at forhindre digital mobning mv. Skolens ledelse kan ved overtrædelse af ordensreglerne bestemme, at en elev ikke må medbringe nærmere bestemt udstyr på skolen.

Eleverne er sammen med lærerne ansvarlige for, at lokalerne efterlades ryddelige. Møblerne skal være anbragt i standardopstilling. Eleverne må ikke indtage mad i undervisningen, med mindre læreren dispenserer. Eleverne skal fjerne eget affald og benytte affaldsspandene.

Musikanlægget i kantinen må kun benyttes i pauserne.

Handel, indsamlinger og uddeling af kommercielt materiale må kun ske efter aftale med rektor. Uddeling af politisk materiale m.m. må ligeledes kun ske efter aftale med rektor.

Elevernes opslagstavler kan frit benyttes af skolens elever. Opslag andre steder er ikke tilladt.

Rygning, herunder brug af e-cigaretter, og brug af snus er ikke tilladt på skolens område.

Der skal vises hensyn til skolens naboer, således at de ikke bliver generet af aktiviteter på skolen.

Rusmidler

Indtagelse af alkohol på skolen er ikke tilladt ligesom det ikke er tilladt at møde til undervisningen i beruset tilstand.

Rektor kan i forbindelse med særlige arrangementer, fester og lignende dispensere fra forbuddet, således at moderat indtagelse af alkohol kan tillades.

Brug og besiddelse af euforiserende stoffer på skolen er naturligvis til enhver tid forbudt

Reglerne for alkohol og euforiserende stoffer gælder også ved skolerelaterede aktiviteter uden for skolens område, f.eks. praktikophold, ekskursioner og studieture.

Ekskursioner, studieture m.m.

Ved aktiviteter uden for skolen har eleverne pligt til at efterleve de retningslinjer, som den ansvarlige lærer afstikker. Den ansvarlige lærer har ret til at træffe de nødvendige afgørelser herunder – i tilfælde af alvorlige disciplinære forseelser – at sende en elev hjem på dennes egen regning.

Se endvidere kapitel 6c ”Kodeks for adfærd på studieture og ekskursioner”

Bøger og andre undervisningsmidler

De bøger, som eleverne får stillet til rådighed, skal behandles med omhu. Eleverne anskaffer selv visse undervisningsmidler.

Hvis en bog bortkommer eller ødelægges, skal den erstattes. Erstatningsansvaret gælder også for andre undervisningsmidler.

Særligt om aktiv deltagelse i idræt:

I forbindelse med fremmøderegistreringen, registreres kun elever, der er aktivt deltagende i dagens program, som fremmødte.

Elever, der ikke kan opfylde kravet om aktiv deltagelse, kan efter konkret vurdering af idrætslæreren fritages for dele af undervisningen i en periode på op til 4 uger.

Hvis eleven skal fritages i mere end to uger, sker det efter samtale med ledelsen, der vurderer, om eleven skal fremvise en lægeerklæring. Udgiften til lægeerklæringen afholdes af eleven.

Af lægeerklæringen skal det fremgå, hvilke typer aktivitet elevens skal fritages fra og i hvor lang tid. På grundlag af lægeerklæringen fritages eleven helt eller delvist for deltagelse i idrætsundervisningen i en bestemt periode.

Hvis eleven er delvist fritaget, dvs. har en skåneerklæring, for undervisningen i idræt, skal eleven møde omklædt til undervisningen i idræt og deltage i det omfang, det er muligt.

Hvis eleven er fritaget for idræt, skal eleven ikke møde til undervisningen i idræt. Elever, der er helt eller delvist fritaget fra undervisningen i idræt, kan efterfølgende få deres fremmøderegistrering korrigeret ved henvendelse til skolens ledelse.

Hvis en elev, der er helt eller delvist fritaget for undervisningen i dræt, kun i meget begrænset omfang er i stand til at deltage i undervisningen i idræt, kan læreren vurdere, at det ikke er muligt at evaluere eleven i forhold til læreplanens krav om målopfyldelse. Eleven vil derfor ikke få karakter i faget idræt, og på elevens eksamensbevis vil der være en anmærkning om fritagelse grundet lægedokumentation.

Er en elev helt uarbejdsdygtig i faget idræt, kan faget erstattes af et andet fag på C-niveau efter ansøgning til rektor herom.

Aktiviteter uden for skolen

Når undervisningen foregår uden for skolen (fx studieture og ekskursioner), kan eleverne afkræves en egenbetaling.

Af hensyn til sammenhængen i undervisningen er det vigtigt, at alle elever deltager i undervisningsaktiviteter uden for skolen, og derfor skal der være gode grunde til en fritagelse. En sådan fritagelse gives af rektor.

En elev har pligt til i god tid at oplyse skolen om særlige forhold af fx helbredsmæssig art, der kan påvirke aktivitetens forløb.

Eksamen

Skolen udarbejder hvert år en skriftlig orientering om reglerne for eksamen, der findes på skolens hjemmeside. Alle elever orienteres klassevis en gang årligt om disse regler.

Oprykning til næste klassetrin

En elev har krav på oprykning i næste klasse, når gennemsnittet (ikke vægtet) af de karakterer, der er opnået ved skoleårets afslutning (dvs. standpunktskarakterer ved skoleårets afslutning, eksamenskarakterer og karakterer for interne evalueringer (herunder karakteren i AP og NV på stx) er mindst 02, og når eleven har aflagt de krævede prøver ved skoleårets afslutning.

Hvis en elev ikke har opnået mindst 02 i gennemsnit af de ovennævnte karakterer ved et skoleårs afslutning, kan eleven nægtes oprykning til næste klassetrin.

En elev, der nægtes oprykning, kan efter rektors godkendelse få ret til at gå det pågældende klassetrin om én gang. En elev, der nægtes oprykning og ikke går klassetrinnet om udmeldes af skolen.

5: Skolens strategi for at undgå mobning (antimobbestrategi)

Grundlæggende værdier om samvær på Middelfart gymnasium og HF:

På Middelfart Gymnasium og HF lægger vi vægt på, at der er et inkluderende miljø med en god omgangstone og omgangsform. Det forventes, at alle behandler hinanden med hensyn og respekt, hvad enten der er tale om elever, lærere eller øvrigt personale. Dette gælder også, når man udtrykker sig på skrift og på de sociale medier. Enhver form for mobning er uacceptabelt og vil ikke blive tolereret.”

Hvad er mobning, og hvordan kommer det til udtryk?

Ifølge Arbejdstilsynet lyder definitionen på mobning således:

“Det er mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem.” http://kortlink.dk/sm2r

Og videre definerer Dansk Center for Undervisningsmiljø mobning på en skole således:

”Mobning er et gruppefænomen. Mobning i skolen udspringer af utrygge kulturer i klasser eller på årgange. Mobning kan ses som udstødelsesdynamikker mellem mennesker i sociale sammenhænge, som børn og unge ikke har mulighed for at trække sig fra. Mobbeprocesser markerer et fællesskab, hvor nogle anerkendes som værdige medlemmer mens andre ikke anerkendes, og derfor udstødes som uværdige medlemmer af fællesskabet. Dermed defineres fællesskabet af, hvem der ikke er med.

Mobning handler om mere end blot et offer og en mobber. Det handler også om tilskuere og medløbere, som mere eller mindre bevidst accepterer udstødelsen eller nedværdigelsen af et eller flere af gruppens medlemmer. Mobning er et gruppefænomen, og bekæmpelse af mobning i skolen handler i høj grad om at ændre kollektive dynamikker i klasser eller på årgange.

Mobning handler altså ikke om svage elever, men om elever, som bliver gjort svage i et fællesskab.” http://kortlink.dk/txnx

Ved mobning berøves den ramte person sin værdighed. Det kommer fx til udtryk således:

”Berøvelsen af værdighed sker gennem produktion af foragt, som eksempelvis nedvurdering, bagtalelse, usynliggørelse, hån, latterliggørelse, fysisk forulempelse, ødelæggelse af ejendele, indbrud i og misbrug af sociale profiler, ekskluderende markeringer i digitale medier mv. Foragten kan også komme til udtryk ved at udelukke nogen fra samarbejdsprocesser, møder, sammenkomster og faglige eller sociale aktiviteter.” http://kortlink.dk/txnz

Forebyggelse af mobning

·       Hver klasse har tildelt en eller flere lærere (teamledere) og en studievejleder, som blandt andet har til opgave at følge elevernes trivsel i klassen. Klassens lærere samarbejder om at fremme god elevtrivsel i klassen, herunder at integrere nye elever i klassefællesskabet.

·       Hver lærer er opmærksom på hver enkelt elev på sine hold og på elevernes indbyrdes adfærd.

·       Hvis en lærer eller en anden ansat på skolen observerer tegn på mistrivsel eller mobning, kontakter vedkommende klassens teamledelse, klassens studievejleder eller ledelsen.

·       Alle elever orienteres i introperioden om skolens studie- og ordensregler, herunder om antimobbestrategien.

·       Hver enkelt lærer sørger for, at alle hans/hendes elever har mulighed for at tilkendegive det, hvis han eller hun bliver udsat for krænkende behandling.

·       Alle elever deltager 1 gang om året i en elevtrivselsundersøgelse med opfølgning på klasse- og skoleniveau.

Handlinger i forbindelse med mobning

Elever

Hvis elever støder på mobning fra en lærer eller en anden elev på Middelfart Gymnasium og HF, skal de reagere således:

·       Prøve at finde ud af, om der er sjov eller alvor i situationen.

·       Sige fra, hvis de oplever tegn på, at kammerater bliver mobbet.

·       Støtte den, der mobbes.

·       Fortælle så konkret som muligt om den mobning, de mener at have iagttaget, til en lærer, lærerteam, en studievejleder eller en fra ledelsen.

Lærere og andre ansatte

Hvis en ansat ved gymnasiet oplever et muligt tilfælde af mobning, skal den pågældende:

·       Undersøge og vurdere, om der er tale om mobning.

·       Så vidt muligt handle i situationen og konfrontere den eller de elever, som udøver en uacceptabel adfærd.

·       Søge at dokumentere mobningen.

·       Støtte den mobbede.

·       Gøre studievejlederen eller ledelsen opmærksom på mobningen.

Ledelsen

Hvis et medlem af ledelsen bliver (gjort) opmærksom på et tilfælde af mobning, vil ledelsen:

·       Straks iværksætte nødvendige midlertidige foranstaltninger.

·       I samarbejde med klassekoordinator og studievejleder udarbejde en handleplan (se nedenfor omkring indholdet af en handleplan) for, hvordan mobningen kan bringes til ophør. Senest 10 arbejdsdage efter at der er modtaget oplysninger om mobningen, skal planen være udarbejdet.

·       Iværksætte foranstaltninger i overensstemmelse med planen.

·       Informere de berørte elever – og for elever under 18 år eleverne forældremyndighedsindehaverne -om plan og midlertidige foranstaltninger.

Elevtrivselsundersøgelse

Hvis en elevtrivselsmåling eller en lignende evaluering giver mistanke om mobning uden der er kendskab til et konkret offer, skal den lærer, der bliver opmærksom på tilfældet, iværksætte en proces sammen med klassens lærerteam eller ledelsen, der kan afklare situationen. Det kan være samtaler med klassens lærere, samtale med klassen eller eventuelt yderligere og mere målrettede trivselsmålinger.

Handleplan

Senest 10 arbejdsdage efter at mobningen er konstateret udarbejder lærerteamet om klassen og klassens ledelsesrepræsentant en handleplan. Handleplanen målrettes den opståede situation og skal indeholde:

·       Tiltag rettet mod at afklare mobnings fulde omfang, herunder om der er yderligere ofre og mobbere.

·       Tiltag rettet mod at beskytte ofret (ofrene), herunder eventuel yderligere støtte – f.eks. i form af samtaler med lærerteam, studievejleder eller andre.

·       Tiltag rettet mod konkrete uacceptabel adfærd udøvet af konkrete enkeltpersoner.

·       Tiltag rettet mod at afdække og forbedre den klasse- eller skolekultur, som mobningen foregår i.

·       En skitseret tidsplan, herunder hvornår og hvordan der evalueres på mobbeofferets situation samt på forandringer af klassekulturen.

Lærerteamet og ledelsesrepræsentanten er i udfærdigelsen af handleplanen opmærksom på, ikke at iværksætte tiltag, som utilsigtet medvirker til at forstærke mobbeofferets udsatte position.

Sanktioner.

Ledelsen kan iværksætte eventuelle sanktioner – jf. studie- og ordensreglerne. Såfremt eleven er under 18 år, tager ledelsen desuden stilling til, om forældrene skal inddrages.

Klageadgang.

Hvis en elev finder, at skolen ikke har reageret på passende vis i forbindelse med mobning, kan eleven skriftligt indgive en klage til rektor. Klagen skal være begrundet. Hvis eleven er under 18 år, kan indehaveren af forældremyndigheden indgive en klage.

Rektor skal, hvis klageren ikke får fuldt medhold, sende klagen og skolens afgørelse til Dansk Center for Undervisningsmiljø.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø (LBK nr. 316 af 5/4 2017):

http://kortlink.dk/txp3

Status.

Denne antimobbestrategi er godkendt på bestyrelsesmødet 13. juni 2018 og gælder på Middelfart Gymnasium og HF fra 1. august 2018. Den revideres senest efteråret 2021. Antimobbestrategien findes på skolens hjemmeside.

Diverse dokumenter ifm. studie- og ordensreglerne

a) Retningslinjer for elevernes brug af computer og telefon i undervisningen 

Formålet med disse retningslinjer er at sikre eleverne de optimale rammer for faglig og personlig udvikling i gymnasiet. Retningslinjerne skal bidrage til elevens udvikling af digital dannelse, idet de skal hjælpe eleven med at lære sig arbejdsvaner, der minimerer forstyrrelserne fra digitale kilder og dermed øger koncentrationen om fagligt arbejde i skolen og hjemme. Retningslinjerne skal sikre, at brugen af computer og telefon (og lignende) ikke er til ulempe for elevens egen og andre elevers læring.

1: Computer og telefon i undervisningen

Når der foregår undervisning, må computer og telefon kun anvendes til fagligt arbejde, og lærerens anvisninger skal altid følges. For at undgå, at eleven selv eller andre bliver forstyrret, må andre programmer end de faglige (dvs. chat-programmer og sociale medier m.m.) ikke være aktive, med mindre det indgår som en del af undervisningen.

2: Computer og telefoner i pauserne

Når der ikke er undervisning, har eleven lov til at benytte sin computer og telefon til privat kommunikation. Skolens trådløse netværk må frit benyttes til lovlige formål, men skolen kan indføre begrænsninger, som er nødvendige af hensyn til en optimal udnyttelse af netværket.

3: Adfærd i det virtuelle rum

Eleverne skal udvise samme ordentlige adfærd i det virtuelle rum (sociale medier etc.) som i det fysiske rum (jf. skolens studie- og ordensregler). Det indebærer blandt andet, at man behandler andre med respekt, ligeværd og tolerance, således at skolen er et trygt sted at være for alle. Det betyder for eksempel, at man ikke må dele materiale (billeder og lignende) eller omtale personer på en måde, der kan være krænkende for andre.

4: Opfordringer til eleverne og lærerne

Skolens kontaktudvalg mellem elevrådet, pædagogisk råd og ledelsen har følgende forslag til hvordan formålet med retningslinjerne kan nås – til glæde for elever og lærere:

·       Eleverne rådes til at installere programmer og apps på deres computere og telefoner, der gør det let at slukke for de programmer og tjenester, der sender forstyrrende beskeder, mens der er undervisning. Telefoner kan fx nemt sættes i ”flight mode”, hvorved de ikke kan benyttes til kommunikation og trafik på nettet.

·       Ved eksamen og prøver skal eleverne slukke helt for de programmer, der kan benyttes til kommunikation for at undgå, at eleven uforvarende kommer til at kommunikere med andre og dermed risikerer at blive bortvist fra eksamen. (Se eksamensreglerne.)

·       Eleven kan i særlige situationer lave en helt konkret aftale med en lærer om at være kontaktbar i løbet af undervisningen. Læreren vurderer, om årsagen er vægtig nok. Hvis eleven ikke kan leve med lærerens vurdering, må eleven forlade undervisningen og acceptere fravær.

·       Eleven kan med fordel forklare sin familie, sine venner og evt. arbejdsgiver, at eleven kun er begrænset kontaktbar mellem 8.10 og 15.20 på hverdage. De skal derfor skrive en besked i stedet for at ringe.

·       Læreren kan tydeligt markere, hvis det i opståede pauser i undervisningen er ok at eleverne kommunikerer privat på computer eller telefon.

·       Læreren kan håndhæve forbuddet mod at eleverne benytter deres computer og/eller telefon til at lade sig distrahere ved jævnligt at minde eleverne om reglerne. Læreren kan fx tydeligt angive, hvornår der slet ikke skal bruges computer mv (skærmen slås ned).

·       Lærerne er i deres tilrettelæggelse af undervisningen opmærksomme på at variere undervisningen i løbet af et modul og anvende elevaktiverende metoder, fordi fristelsen til at lade sig distrahere stiger, når koncentrationsniveauet falder. Men formålet med retningslinjerne er også at træne eleverne til at holde koncentrationen i længere tid, fx ved foredrag og fællestimer.

 Sanktioner

Skolen kan begrænse elevens ret til at anvende computer og telefon på skolen, hvis eleven ikke overholder retningslinjerne.

Retningslinjerne er en del af skolens studie- og ordensregler. Skolens studie- og ordensregler beskriver hvilke sanktioner en overtrædelse af reglerne kan medføre (advarsel, bortvisning etc.).

 

Baggrunden for retningslinjerne

Lærere og ledelse på Middelfart Gymnasium og HF er af den overbevisning, at vi svigter elevernes læring hvis vi ikke tager ansvar for hvordan computer og telefon anvendes på skolen. Skolens retningslinjer på området skal støtte elevernes digitale dannelsesproces i den forstand, at de hjælper dem til at mestre de forstyrrelser, som moderne informationsteknologi og medier påtvinger den enkelte i form af tilbud om underholdning når som helst og hvor som helst.

Skolen har gennemført et forløb med internetpsykolog Anders Colding-Jørgensen (Ekstern lektor ved ITU) i efteråret 2016, som har bekræftet nødvendigheden af en politik på dette område. Forløbet har givet inspirationen til dette papir, hvor udgangspunktet har været Colding-Jørgensens stærke forskningsbaserede pointer om menneskets dopaminafhængighed af sociale medier og menneskets manglende evne til at koncentrere sig om to ting på en gang (multitaske).

Skolens årlige trivselsundersøgelse (senest i 2015-16) er også en vigtig inspiration for dette papir, idet mange elever nævner, at de forstyrres af andres brug af sociale medier i undervisningen, hvilket påvirker læringen negativt.

b) Kodeks for studieture og ekskursioner på MG

Forventninger og adfærdskodeks

Studieture og ekskursioner er faglige aktiviteter, som foregår uden for skolens område. De giver mulighed for at lære på en anden måde og er således et værdifuldt bidrag til den daglige undervisning. Desuden er turene med til at styrke klassens sociale sammenhold, og de er derved med til at øge elevernes faglige udbytte.

Der gælder de samme forventninger til og regler for deltagelsen i studieture og ekskursioner som i den daglige undervisning. Det betyder, at eleverne forventes at være friske og udhvilet hver dag, og at de deltager aktivt i de planlagte arrangementer. Som det er tilfældet i den daglige undervisning, planlægges turene i et samarbejde mellem lærerne og eleverne. Det er således et fælles ansvar at få et godt udbytte af turen.

På studieture og ekskursioner, som indebærer overnatning, indgår også et vist element af social aktivitet, som ikke direkte er undervisning. Det betyder dog ikke, at der i det tidsrum ikke gælder regler for hvad der er acceptabelt. Det er ligeledes vigtigt, at eleverne er opmærksomme på, at de skal overholde de regler for adfærd, som gælder der hvor de opholder sig. Rejser man til et land med andre regler for unges adgang til fx alkohol, skal disse naturligvis følges. Det gælder ikke mindst, hvis der i studieturen indgår udveksling, hvor eleverne bor privat hos andre elever.

Som hovedregel må der ikke nydes alkohol på hytteture, ekskursioner og studieture. Det gælder især for transporten til og fra rejsemålet, og det gælder ikke mindst, mens der er et planlagt program. I den fritid, som eleverne har på en studietur, kan de i moderat omfang nyde alkohol, hvis det er i overensstemmelse med de lokale regler og de aftaler, den enkelte elev under 18 år har med sine forældre. Det skal imidlertid understreges, at lærerne på en studietur kan fastsætte konkrete rammer for fritiden, fx regler om hvornår eleverne senest skal være hjemme på hotellet af hensyn til næste dags program. En fast regel er, at man ikke går alene i en fremmed by.

Lærerne er på alle studieture og ekskursioner turledere og hjælper også med at løse opståede problemer for eleverne. Lærerne kan imidlertid ikke påtage sig det fulde ansvar for eleverne uden for det planlagte program.

Samtidig har lærerne autoritet til på skolens vegne at afgøre hvornår en elev overtræder de regler og aftaler, der gælder for turen. Før hver studietur bliver der lavet konkrete regler og aftaler med udgangspunkt i programmet for turen. I tilfælde af grov overtrædelse af reglerne kan en lærer beslutte, at eleven bortvises fra turen og sendes hjem for egen regning.

Det forventes, at eleverne optræder ansvarligt og voksent, især på ture til udlandet, og at alle udviser hensyn til og føler et ansvar for hinanden. Målet er, at turen skal være en god oplevelse, som styrker klassens sammenhold og den enkelte elevs uddannelse.

******************************

c) Overvågningspolitik på Middelfart Gymnasium og HF

1: Formål

Det primære formål med opsætning af videoovervågningsudstyr på Middelfart Gymnasium og HF er at forebygge tyveri og hærværk. Overvågningen skal derudover bidrage til at opklare evt. tyveri eller hærværk samt overtrædelser af skolens ordensregler.

2: Information

Der opsættes tydelig information (skiltning) de relevante steder på skolen om at der foregår videoovervågning, så det klart fremgår for elever, ansatte og besøgende, at overvågningen finder sted. Skolens ledelse informerer alle elever og ansatte, navnlig nye elever og nyansatte kolleger, om skolens overvågningspolitik. Overvågningspolitikken offentliggøres på skolens hjemmeside.

3: Typen af overvågning

Der er udelukkende tale om videoovervågning (digitale farveoptagelser) uden lyd. Overvågningen lever op til de lovgivningsmæssige forskrifter på området, herunder krav om sløring af dataoplysninger.

4: De overvågede områder

Overvågningen finder sted fra faste overvågningspunkter på den udvendige del af bygningerne, således at der kun sker optagelse udendørs af bygningerne og området omkring bygningerne (cykelskure, adgangsveje mv.). En oversigt over overvågningspunkterne opbevares hos skolens servicechef.

5: Adgang til optagelserne

Optagesystemet er kodebelagt og data således beskyttet. Skærm til visning af overvågningsbilleder må ikke vise billeder med mindre der finder aflæsning sted som led i et afklarings- eller opklaringsarbejde (jf. pkt. 1). Data aflæses af en repræsentant for skolens ledelse. Relevante personer kan tilkaldes med henblik på personidentifikation, men som hovedregel må elever og andet personale ikke se eller få refereret indhold af videooptagelserne, med mindre skolens ledelse er informeret og indforstået hermed. Skolens servicechef fører en logbog over de aflæsninger, der finder sted. Logbogen angiver tidspunkt for aflæsning, det aflæste tidsrum og sted samt årsag til at aflæsningen finder sted. Optagelserne slettes normalt efter 15-45 dage (afhængig af diskplads).

6: Videregivelse af optagelser

Optagelser må ikke videregives eller overdrages til andre end politiet. Rektor kan få overdraget relevante uddrag af optagelser med henblik på udredning af hændelsesforløb (jf. pkt. 1). I forbindelse med en eventuel personalesag orienteres TR efter gældende regler.

Overvågningspolitikken er udarbejdet i februar 2016 på baggrund af Datatilsynets pjece om ”TV-overvågning” http://www.datatilsynet.dk/publikationer/tv-overvaagningspjece/. Den er godkendt af bestyrelsen på mødet 1. april 2016.

******************************

d) Alkoholpolitik

Rammer for afholdelse af studieture, fester, cafeer og andre sociale arrangementer på Middelfart Gymnasium & HF – fælles for de fynske gymnasier.

Baggrund

Som led i det generelle dannelsesprojekt, vi udfører på gymnasiet, afvikler vi forskellige arrange­menter med både et fagligt, dannende og socialt aspekt, som fx studieture, cafe­arrange­menter og fester. Disse skal være inkluderende og foregå i en ånd af fællesskab. Alle skal kunne være med og bidrage. Det kan man ikke, hvis alkoholindtagelse bliver dominerende. Derfor har de fynske gymnasier gennem dette fælles kodeks ensartede rammer, der sikrer, at netop fællesskabet er i højsædet ved alle aktiviteter på skolerne.

Vi vil med dette kodeks sikre, at der kan afvikles sociale aktiviteter med begrænset indtagelse af alkohol på en måde, der harmonerer med dansk kultur og omgangsformer. Ved at oplyse elever og forældre om skolens holdning lægges op til, at alle sammen bidrager til en festkultur præget af fællesskab, ansvar og respekt.

Rammer

Alkohol er aldrig tilladt i den almindelige hverdag på skolen. Kun ved de særlige aktiviteter, som er

nævnt herunder, dispenseres der.

Fester og cafeer

·       Der afvikles højst 5 fester årligt på skolerne samt en gallafest med en afsluttende studentermiddag

·       Alle fester er lukkede fester – der deltager kun egne elever og personligt inviterede gæster. Der sker ikke salg af billetter ved indgangen.

·       Der er altid personale ved arrangementerne – hos os både et antal lærere og pedeller og det nødvendige antal professionelle kontrollører.

·       Gratis vand er altid tilgængeligt ved skolens arrangementer

·       Elever, der ved deres adfærd viser at have indtaget for meget alkohol, vil blive hjemsendt

·       Der udskænkes aldrig drikke med alkoholprocent højere end 5% ved fester. Dog kan der ved fester, hvor forældre deltager, middagen ved gallafest og ved studentermiddag efter eksamen udskænkes vin.

Der afholdes café-arrangementer og forskellige former for performancebegivenheder (teater, musical og lignende), hvor der kan være begrænset udskænkning af alkohol. Ud over ovenstående er der ikke elevarrangementer med skolen som vært, hvor der serveres alkohol.

Studieture og ekskursioner

Studieture, introture og andre arrangementer indgår i den almindelige skolehverdag, og derfor er alkoholindtagelse i denne forbindelse ikke tilladt i forbindelse med skolens arrangementer. Dog kan der efter aftale mellem ledelsen og de deltagende lærere dispenseres herfor ved en middag undervejs, hvor alkohol kan indtages i begrænset omfang. Der er udarbejdet et særligt ”Kodeks for studieture og ekskursioner”, hvor forventningerne til elevernes adfærd på studieturen er beskrevet.

I øvrigt

Det forventes i øvrigt, at aktiviteter, som eleverne er del af, og hvor de fremstår som repræsentanter for skolen, afvikles sobert og ordentligt. Skolerne er ikke direkte ansvarlige for adfærd i disse sammenhænge, da de finder sted uden for skolen, men påtager sig et ansvar som oplysende partner, ved at for søge at påvirke eleverne til god, respektfuld og fornuftig adfærd.

Skolerne søger særligt gennem oplysning at påvirke elevers indbyrdes kommunikation om alkohol og arrangementer på sociale medier m.v. så denne kommunikation bliver så inkluderende som muligt og udtrykker, at alle er velkomne i fællesskabet.

Aftalen

De fynske gymnasier har ved deres underskrivelse af nærværende rammer valgt at offentliggøre rammerne med den lokale uddybning på egen hjemmeside, samt indarbejde bestemmelserne i skolens studie- og ordensregler. Tilsvarende infor­meres alle forældre om rammerne, så ingen er i tvivl om det ansvar, vi påtager os i forhold til ungdomskulturen, og det ansvar forældre og elever selv har.

Aftalen tages op til revision årligt (november) såvel mellem partnere som internt på skolerne.

Enhver skole vælger selv løbende, om man ønsker at være en del af initiativet. Udtrædelse

meddeles skriftligt til initiativgruppen.

*************************

STX – En bred uddannelse

Bliv klogere på STX og studieretningerne

Læs mere om STX

HF – Den korte vej videre

Lær mere om den 2-årige gymnasiale uddannelse

Læs mere om HF

Helt ærligt –
noget særligt.

Her starter de bedste år af dit liv.
Og det er uanset, om du vælger en
HF eller en studentereksamen.

Læs mere om MG