Regler for skriftlig
og mundtlig eksamen

Denne folder omtaler de vigtigste regler for eksamen, som du bør kende. Det gælder for eksamensregler som for færdselsregler: Ukendskab til reglerne er ikke nogen undskyldning for overtrædelse, og det fritager ikke for straf.

Reglerne for eksamen i gymnasiet og HF er fastsat af Undervisningsministeriet i ”Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser” (BEK nr. 343 af 08/04/2016). http://kortlink.dk/ptb6. For elever, der er startet på uddannelsen 1. august 2017 (dvs. elever i 1g og 1hf i indeværende år) gælder desuden nogle ændringer, der står i Bekendtgørelse nr. 1276 af 27/11/2017  http://kortlink.dk/sknp. Paragrafhenvisningerne i de følgende er til den førstnævnte bekendtgørelse, med mindre, der er anført andet.

1: Snyd ved eksamen (§ 20 samt §7 i den nye bekendtgørelse)

Den vigtigste regel om eksamen er, at snyd straffes med bortvisning fra den aktuelle prøve. Hvis man altså gribes i snyd (evt. efter at en skriftlig besvarelse er afleveret), bortvises man fra prøven, og man må så søge skolen om lov til at gå til prøve i den efterfølgende eksamenstermin. For sommereksamen 2018 er det som udgangspunkt i maj-juni 2019.

Snyd er, når man forsøger uretmæssigt at skaffe sig hjælp eller hjælpe andre, fx ved at benytte ulovlige hjælpemidler eller ved at kommunikere med andre (uden at have fået lov) under eksaminationen eller forberedelsen. Se også senere om internet. Ved alle skriftlige prøver skal du bekræfte, at ”opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp” (§20 stk. 5).

Snyd er også, hvis man i en besvarelse skriver noget, som er taget et andet sted fra, uden at man tydeligt gør opmærksom på, at der er tale om et citat. Der gælder altså de samme regler for citat-brug og dokumentation ved skriftlig eksamen som ved de store skriftlige opgaver (SRP og SSO). Dem kan du finde på skolens hjemmeside i ”Skrivemarsvinet”. Du må heller ikke aflevere en besvarelse til skriftlig eksamen, som du selv tidligere har lavet, men du må godt bruge små afsnit af noget, som du har skrevet før, hvis du citerer efter de normale regler (dvs. angiver kilden).

Særligt for 1g og 1hf 2017/18: Der er to vigtige nyheder i den nye bekendtgørelse (BEK 1276 §7):

Hvis man snyder (skaffer sig hjælp under eksamen eller bruger andres arbejde) kan skolen beslutte at straffen i stedet for bortvisning er at tildele karakteren -3.

2: Tilladte hjælpemidler ved mundtlig og skriftlig eksamen (§ 15 samt § 5+6 i den nye)

”Eksaminander har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder.” (§15 stk. 2) Det betyder, at du må gå på nettet for at hente eget materiale på Lectio, Google-docs eller Dropbox eller øvrige steder, som din lærer har angivet i undervisningsbeskrivelsen til holdet. Dog ikke Facebook – se herom senere. Du må til gengæld ikke hente nyt materiale på internettet, fx ved at google. Du må gerne benytte den I-bog, som du har benyttet i undervisningen, men du må ikke via den begynde at lede efter nyt materiale. Du må heller ikke benytte et online-leksikon (Wikipedia, Den store danske osv.). Heller ikke selv om det pågældende leksikon har været brugt i undervisningen.

De elektroniske ordbøger er også ”egne læremidler”, da de jo har været anvendt i undervisningen. Så dem må du gerne bruge. Men du må ikke bruge oversættelses-programmer (fx Google Translate), heller ikke selv om de er knyttet til et ordbogsprogram.

Der gælder særlige regler for elever, der deltager i ministeriets skriftlige prøver med internetadgang. Det handler i 2018 om flg. fag: Spansk A, Engelsk A, Dansk A, Fransk A, Tysk A, Kemi A, Samfundsfag A, Matematik A for STX og Dansk A og Engelsk B for HF. Disse regler er udleveret i undervisningen.

Det er naturligvis stadig strengt forbudt at kommunikere med andre under prøven – også på nettet, via telefonen osv.Facebook, Skype, Messenger og andre kommunikationsprogrammer må ikke være aktiveret under prøven, og brug af disse under en prøve er bortvisningsgrund, da skolen opfatter tjenesten som et kommunikationsmiddel. Hvis du har materiale liggende på Facebook, som du vil have adgang til under prøven, skal det downloades til din computer inden prøven.

Du må heller ikke benytte nogen telefon under prøven – heller ikke til at høre musik fra. Telefonen skal blive i tasken. Vil du høre musik, skal det være på computeren (ikke under delprøve 1) og via en streamingtjeneste som Spotify, Tidal eller I-Tunes.

Du skal selv medbringe dine hjælpemidler, dvs. lommeregner, blyant eller kuglepen, computer osv. Til eksamen i matematik udleverer skolen den formelsamling, som du må bruge. Hvis der skal bruges særligt apparatur til forberedelsen ved mundtlig eksamen, sørger skolen for, at det er til rådighed.

Skolen kan ikke påtage sig ansvaret for at hjælpe dig med tekniske problemer med din computer under prøven. Svigter din computer, må du bruge kuglepen eller blyant. Der er ikke adgang for andre til eksamenslokalet under en prøve.

Ved skriftlig eksamen afleveres besvarelsen digitalt i Netprøver.dk. Det er muligt i løbet af eksamen at udskrive en kopi på skolens printere til korrekturlæsning.

Skolen forbeholder sig ret til at undersøge din færden på internettet under eksamen. Derfor skal alle elever under hele eksamen benytte skolens it-netværk og sporingsprogram (Examcookie), og du skal logge ind med dit eget personlige password. Hvis en mistanke om eksamenssnyd opstår, har skolen ret til at undersøge søgehistorikken på logfilen over trafik på skolens netværk. Hvis du benytter en anden adgang til internettet (fx via din egen telefon), vil det blive opfattet som et bevidst forsøg på at skaffe sig adgang til ikke tilladte hjælpemidler og kan derfor medføre bortvisning fra eksamen.

Særligt for 1g og 1hf 2017/18:

Den nye bekendtgørelse (BEK 1276 § 5+6) indskrænker adgangen til internettet under prøven på væsentlige punkter:

1) Du skal selv medbringe de undervisningsmidler (bøger, kompendier, kopier), der er brugt i undervisningen, enten i fysisk form eller downloadet på din computer. I-bøger og videoer og lignende, som I har brugt i undervisningen, og som ikke kan downloades til computeren, skal fremgå udtrykkeligt af undervisningsbeskrivelsen for det pågældende fag/hold. Men generelt er det altså forbudt at være på internettet både ved skriftlig og mundtlig eksamen.

2) Der er ikke tilladt at foretage søgninger på nettet, fx ved brug af Google, og det er ikke tilladt at medbringe kommunikationsudstyr, fx mobiltelefoner.

3) Du må ikke bruge faglige hjælpemidler på nettet under prøven som fx databaser, leksika, Google Translate, Grammarly, verbebøjere osv. Eneste digitale hjælpemiddel, som er tilladt under eksamen, er ordbøgerne og de i-bøger, der ikke kan downloades til din computer.

4) Dine egne notater og egne arbejder (fx opgaver, der er afleveret i faget) skal medbringes på computeren eller i print. Du må ikke hente dem på nettet under prøven. Du har derfor IKKE adgang til Lectio, Google-Docs, Facebook eller lignende under prøven. Hvis du vil benytte Dropbox, OneDrive, OneNote eller lignende, må det kun være det, der ligger på din egen computer. Du skal altså slå netadgangen fra.

 

 

3: Til- og framelding til eksamen

Du er automatisk tilmeldt eksamen i de fag, hvor du følger undervisningen, hvis du opfylder de betingelser, der er en forudsætning for deltagelse i eksamen. Framelding kan kun ske i forbindelse med sygdom – se punkt 4 – eller efter helt særlig aftale med rektor.

 

4: Sygdom og sygeeksamen (§9)

Hvis du bliver syg, skal du med det samme kontakte skolen og meddele dette. Du skal også med det samme kontakte din læge og bede om en lægeerklæring på, at du er syg. Du skal selv betale for lægeerklæringen. Sygemeldingen senest på eksamensdagen er en forudsætning for, at du kan komme til sygeeksamen.

Skolen arrangerer sygeeksamen så hurtigt som muligt – og hvis det kan lade sig gøre indenfor et par dage. Ofte er det imidlertid først muligt efter sommerferien. Sygeeksamen for de skriftlige prøver ligger som regel efter sommerferien, da opgaven kommer fra ministeriet.

 

5: Prøvetidspunkter

Vi offentliggør tidspunktet for prøvernes afholdelse på 2 forskellige tidspunkter på Lectio: Onsdag d. 16. maj og onsdag d. 23. maj 2018. Du er selv ansvarlig for at få fat på din eksamensplan og for at holde dig orienteret om de ændringer, der vil kunne ske i løbet af eksamensperioden. Der vil kun helt undtagelsesvis blive tale om, at vi kontakter en elev telefonisk eller elektronisk.

6: Kom i rette tid. (§ 16 og 17)

”En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaver er begyndt, eller når eksaminanden ved mundtlig eksamen er gjort bekendt med prøvespørgsmålet….” (§16)

Hvis du kommer for sent til en prøve, betragtes du som ”udeblevet”, og du har altså ikke krav på at aflægge prøven. Rektor kan i ganske særlige tilfælde tillade, at du alligevel deltager. Ved skriftlig eksamen er der meget små muligheder herfor, blandt andet for at de andre elever ikke skal blive forstyrret af elever, der kommer for sent. Prøven starter præcist, og derfor skal alle elever være i lokalet 20 minutter før prøvens start.

Ved mundtlig eksamen kan vi evt. være behjælpelige med at flytte lidt rundt på rækkefølgen, hvis du er så uheldig at blive forsinket. Hvis du kan se, at du ikke kan nå at komme til den aftalte tid, er det vigtigt, at du med det samme ringer til kontoret, så der ikke opstår et hul i eksamensafviklingen. Så kan vi måske hjælpe dig. Jo før vi ved besked, desto større er chancen for hjælp. Vi hjælper, hvis vi kan, men udgangspunktet er, at du ikke har krav til at gå til prøve, hvis du kommer for sent.

Derfor skal du også møde på skolen til mundtlig eksamen én eksaminationstid tidligere, end du er tilsagt. Hvis en af dine kammerater er forsinket, kan du rykke ind i stedet. Det kan være, det er dig, der har brug for hjælpen en anden gang!

Vær opmærksom på, at den rækkefølgeliste til mundtlig eksamen, som skolen laver, er den gældende. Hvis du laver en aftale med en anden om at bytte tid, henvender I jer sammen på kontoret til enten Rikke Andersen eller Lone Vinum og laver aftalen der.

7: Korrekt adfærd ved skriftlig eksamen. (§14 og §6 stk. 4)

De tilsynsførendes anvisninger skal til enhver tid følges. Hvis du fx forlader lokalet uden at have fået lov (fx for at gå på toilettet), betragtes besvarelsen som afleveret, og du kan altså ikke fortsætte.

Du skal huske at skrive navn og nummer samt sidetal på alle de sider, du vil aflevere til bedømmelse, så censorerne ikke kan være i tvivl om, hvem der har skrevet en bestemt side. Besvarelsen afleveres digitalt på Netprøver.dk. Det er først, når den tilsynsførende har tjekket, at besvarelsen er registreret, at du har lov til at forlade lokalet.

For at give ro i den sidste fase af eksamen må ingen elever forlade lokalet det sidste kvarter af prøvens forløb. Og det er først, når alle elever i lokalet er helt færdige, at man kan få opgaven og evt. materiale og sin computer med ud fra lokalet. Før dette tidspunkt må intet fra prøven (opgavehæfte, noter, computer mm) forlade lokalet.

 

8: Særlige prøvevilkår (§ 19)

Rektor kan tilbyde særlige prøvevilkår for elever med specifikke vanskeligheder, fx forlænget forberedelsestid og/eller eksaminationstid for elever med læseproblemer. Du skal kontakte din læsevejleder eller studievejleder, hvis du vil ansøge om særlige prøvevilkår.

 

9: Klager (§§ 47-55)

Hvis man mener, at man ikke er blevet korrekt behandlet af skolen, kan man klage. Reglerne er lidt indviklede, men det er rektors opgave at vejlede elever i en evt. klagesag. Det er en god ide at tale med faglæreren og/eller med rektor, før en evt. klage formuleres. Fristen for en klage over eksamen er 2 uger efter, at karakteren er meddelt. Den frist kan der ikke dispenseres fra.

Man kan klage over bedømmelsen (hvis man synes karakteren er for lav), over eksamensforløbet (altså den måde eksamen er foregået på) eller over eksaminationsgrundlaget (fx udformningen af eksamensspørgsmålet). Rektor afgør, om klagen skal afvises som åbenbart grundløs, eller om den skal fremmes (dvs. behandles videre). En klage skal være skriftlig og begrundet, og den skal ”nøje angive de faktiske omstændigheder, som efter klagerens mening bør begrunde en imødekommende afgørelse” (§ 48). Det er altså ikke nok at skrive, at man mener besvarelsen er til mere end 02.

Afgørelse af klagen kan være ombedømmelse, tilbud om en ny prøve, eller at klageren ikke får medhold.  Hvis en opgave sendes til ombedømmelse, vil det være den nye karakter, der bliver den gældende – også selv om den oprindelige karakter var højere.

Hvis der sker fejl i proceduren ved eksamen, fx hvis eksamensspørgsmålet falder uden for det opgivne stof, får eleven som regel medhold og tilbud om en omprøve.

Hvis omprøve eller ombedømmelse sker, fordi skolen har lavet en fejl, kan det ikke føre til en lavere karakter (§ 46), medmindre omprøven skyldes, at ministeriet har annulleret den oprindelige prøve.

Hvis en karakter ændres, efter at eksamensbeviset er udstedt, skrives der et nyt eksamensbevis, og det gamle annulleres.

                                                                                      

Christian Alnor

Rektor

Maj 2018

Særlige prøvevilkår for elever med særlige behov

I henhold til eksamensbekendtgørelsens §19 kan skolen om nødvendigt tilbyde en elev særlige prøvevilkår ved eksamen, hvis eleven har psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller andre tilsvarende specifikke vanskeligheder, for at ligestille eleven med andre elever i prøvesituationen.

Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens niveau.

Skolens tilbud til eleven vil i hovedreglen være tilbud om:

–       anvendelse af særlige hjælpemidler ved skriftlig eksamen eller mundtlig eksamen

–       ekstra tid til skriftlig eksamen og mundtlig eksamen

–       særlige forhold vedrørende ”rum” og placering under eksamen

Tilladelse til anvendelse af særlige hjælpemidler

Som hovedregel kan en elev, som har fået udleveret en IT-rygsæk, benytte computer og programmerne i IT-rygsækken til alle mundtlige eksaminer (både forberedelse og selve prøven) og skriftlige eksaminer.

Det er elevens eget ansvar til eksamen at beherske programmerne på sin computer så godt, at eleven er i stand til at slå de relevante programmer fra og at benytte scanner og andre hjælpemidler, som er en del af

IT-rygsækken. Eleven kan således ikke regne med særlig it-støtte ved eksamen, blot fordi eleven medbringer en it-rygsæk.

Der er helt særlige regler vedr. brug af computer ved eksamen i skriftlig engelsk, delprøve 1, hvor eleverne normalt afleverer en håndskreven besvarelse. Ved skriftlig engelsk delprøve 1 må eleven kun benytte sin computer som ”skrivemaskine”. Det er således ikke tilladt at benytte hjælpemidler såsom ordforslagsprogrammer og grammatikkontrol eller andre hjælpemidler, der giver anden form for faglig støtte og dermed ændrer prøvens niveau. Det betyder helt konkret, at ordforslagsprogrammet skal være slået fra i tekstbehandlingsprogrammet, og at eleven godt kan benytte programmet CD-ord til oplæsning, hvis ordforslagsprogrammet er slået fra.

Eksamensvagterne ved skriftlig eksamen i engelsk vil tjekke, at eleven følger reglerne. Overtrædelse af reglerne vil blive betragtet som eksamenssnyd.

Skolen vedlægger en information til de skriftlige censorer i engelsk om de særlige regler for at forebygge, at censor undrer sig over at modtage en computer-udskrift af delprøve 1.

Ekstra tid til eksamen
 1. Elever i SPS-systemet (fx ordblinde, blinde, døve, elever med psykisk funktionsnedsættelse) vil uden videre få tilbudt ekstra tid til eksamen. I udgangspunktet tilbydes:
 • Ved en skriftlig eksamen tilbydes 1 time ekstra. (Til delprøve 1 i fransk og spansk tilbydes ekstra 15 minutter).
 • Ved mundtlig eksamen tilbydes ekstra tid til forberedelse, således
  • Ved prøver, hvor der alene eksamineres i kendt stof gives ikke ekstra tid til forberedelse
  • Ved øvrige prøver, hvor tiden til forberedelse er 48 eller 60 minutter, tilbydes 50% ekstra tid til forberedelse
  • Ved prøver, hvor tiden til forberedelse er 24 minutter, tilbydes 100% ekstra tid til forberedelse
  • Ved prøver med 24 timers forberedelse tilbydes ikke ekstra tid.

Elever i SPS-systemet kan efter skriftlig ansøgning blive tildelt ekstra tid til prøvegennemførelse og/eller yderligere ekstra tid til forberedelse.

 2.   Øvrige elever kan efter konkret vurdering og ansøgning til rektor få tilbud om ekstra tid til eksamen.

 • Hvis ønsket om ekstra tid er begrundet i faglige udfordringer, grundet mangelfulde læse-, stave- eller formulerings- færdigheder, er en grundlæggende forudsætning for opfyldelse af elevens ønske, at eleven aktivt har deltaget i de læsevejledningstilbud, som skolen udbyder.
 • Hvis ønsket er begrundet i en sygdomstilstand, vil skolen som hovedregel bede eleven komme med en lægeerklæring, der støtter elevens ønske. Udgiften til lægeerklæring afholdes af eleven.
Generelt

Ca. 2 måneder før de skriftlige eksaminer gennemfører skolen terminsprøver, der fungerer som en generalprøve på skriftlig eksamen. Det er væsentligt, at elever gennemfører terminsprøverne på samme vilkår som ved skriftlige eksamen, og derfor skal ansøgninger til rektor vedrørende ekstra tid til skriftlige og mundtlige prøver afleveres senest 1. februar det pågældende skoleår.

I akutte tilfælde bevilges ekstra tid med dags varsel.

STX – En bred uddannelse

Bliv klogere på STX og studieretningerne

Læs mere om STX

HF – Den korte vej videre

Lær mere om den 2-årige gymnasiale uddannelse

Læs mere om HF

Helt ærligt –
noget særligt.

Her starter de bedste år af dit liv.
Og det er uanset, om du vælger en
HF eller en studentereksamen.

Læs mere om MG